Az alapítvány jelenlegi szolgáltatásai:

Családok Átmeneti Otthona (CSÁO):

Az alapítvány a célcsoportjába tartozó emberek - állami gondoskodásból kikerült, hajléktalanná vált fiatalok és családjaik, bántalmazott nők és várandós anyák, marginalizálódott emberek
– élethelyzetének javítása érdekében 1998. óta 40 férőhelyes családok átmeneti otthonát működtet.

A családok átmeneti otthona biztosítja a szülő számára a gyermekével együttes lakhatást és a szükség szerinti további ellátást, segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez, közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében, biztosítja a gyermek és szülő számára a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 70-71 §-a szerinti ellátást.

A családok átmeneti otthonában folyó szakmai tevékenység célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének és jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez. Az átmeneti gondozásban lévő gyermek számára teljes körű ellátást biztosítson az egyéni gondozási, nevelési tervben foglaltaknak megfelelően, figyelemmel kell lenni arra, hogy a lakhatás megoldása során a gyermeket ne kelljen elválasztani szüleitől.

A CSÁO működtetése mellett, ahhoz szorosan kapcsolódó szociális információs szolgáltatást biztosítunk, tájékoztatást és segítséget nyújtunk a hátrányos helyzetű emberek számára szociális ügyeik intézésében. Információval, jogi tanácsadás biztosításával segítjük önálló lakáshoz jutásukat. Állásinformációkkal, álláskeresési technikák megismertetésével segítjük munkaerő-piaci re-integrációjukat.


A Családok Átmeneti otthona elérhetősége:

Cím: 4024 Debrecen, Nap u. 4.
Tel.: 06-52/530-767; 06-52/310-361
Fax: 06-52/801-057
E-mail: dbszeta@invitel.hu


Munkatársak:

Szalai Ibolya Erika – intézményvezető
Tar Jolán – családgondozó
Ajtainé Figula Adrienne – családgondozó
Boruzs Anita – szakgondozó
Gerda Lajosné – szakgondozó
Szentesi Józsefné – szakgondozó
Pálocska Dóra – szakgondozó


Krízisközpont

Alapítványunk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével megvalósított KR-11-3522 sz. program keretében a Családok Átmeneti Otthonában Krízisközpontot hozott létre.
A Krízisközpont a nap 24 órájában fogadja a bántalmazott egyéneket, családokat, ezért a Családok Átmeneti Otthonának stábja (családgondozók, gondozók) is segíti az ellátás folyamatosságát.

A szolgáltatás célja: a bántalmazás miatt kialakult krízishelyzet megszüntetésének előmozdítása komplex, maximum 8 hetes, szükség szerinti teljes körű ellátás biztosításával. A Krízisközpont célcsoportja: a hozzátartozók közötti erőszak (párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, illetve a háztartáson belül a rokonok, családtagok által elkövetett erőszak) miatt kialakult krízishelyzetek következtében otthonukat elhagyni kényszerülő egyedülálló bántalmazottak, a teljes- és több generációs családok, valamint egyszülős családok és családtagjaik.

Férőhelyek száma: max. 5 fő

A Krízisközpont szolgáltatásai:
a krízishelyzetbe kerültek számára a Családok Átmeneti Otthona biztosítja a lakhatást, illetve az itt lakó családok által igénybe vehető egyéb szolgáltatásokat.

A Krízisközpont többletszolgáltatásai:

Komplex ellátás (Szükség esetén a fizikai szükségletek kielégítésének biztosítása - élelem vagy étkezés, ruha, ágynemű huzat, gyógyszer, tisztálkodási és tisztítószerek -, az ügyintézésekhez kapcsolódó járulékos költségek - utazás, illetékek - és a gyermekek iskoláztatásához elengedhetetlen eszközök.)
Esetmenedzser/Komplex családgondozás
Pszichológiai/mentálhigiénés tanácsadó
Jogi szolgáltatás
Szükség szerint további szakemberek bevonása (pl.: pszichiáter, gyermekorvos, pedagógus, gondozó, szakgondozó, háziorvos)

A Krízisközpontba kerülés módja:

Személyes találkozáson alapuló felvétel
Telefonos jelzésen alapuló felvétel

A Krízisközpont elérhetőségei:

Cím: Nem nyilvános
Tel.: 06-52/530-767; 06-52/310-361
Fax: 06-52/801-057
E-mail: dbszeta@invitel.hu

A program azonosítója: KR-11-3522

A program megvalósítója
Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány (Debreceni SZETA)
Székhely: 4025 Debrecen, Barna u. 18.

A program megvalósításának helyszíne
Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona,
Cím: Nem nyilvános
Tel.: 06 52 310-361
06 52 530-767
Fax: 06 52 801 057
E-mail: dbszeta@invitel.hu
Honlap: www.debreceniszeta.hu

További információ kérhető
Szalai Ibolya projektmenedzser,
intézményvezető
Tel.: 06 52 530-767
06 52 310-361

A program a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósult meg.További szolgáltatásaink:

• Adományszervezés, adományok – élelem, ruhanemű – biztosítása
• Szociális Információs és Tanácsadó Szolgálat működtetése
• Tanulási képességek fejlesztése tantárgyi korrepetálás keretében
• Szabadidős programok gyermekek részére
• Herkules terápia
• Számítógépes képzés/klub gyermekek, felnőttek számára
• Herkules terápia
• Művészetterápiás foglalkozás
• Egyéni álláskeresési, életvezetési tanácsadás
• Gyermekfelügyelet
• Szívességbank működtetése
• AVP tréning
• Álláskeresési technika tréning
• 3 hetes álláskereső klub
• Életvezetési klub
• Női torna


Az alapítvány korábbi, 1989 – 2000 közötti tevékenységei:

• Adományszervezés, adományok – élelem, ruhanemű – biztosítása
• Krízissegélyezés a Tanács Vb Hivatalával, majd az önkormányzattal kötött szerződés alapján (készpénzsegély, gyógyszerkiváltás, közüzemi díjak, lakbér)
• Napi egyszeri meleg étel biztosítása hátrányos helyzetű, szegény emberek számára – az önkormányzattal kötött szerződés alapján
• Szociális Információs Szolgálat hajléktalanok számára
• Utógondozói Otthon volt állami gondozottak számára
• Az utógondozói otthonból kikerült volt állami gondozottak utánkövetése
• Kezdeményeztük a volt állami gondozottak kiemelt támogatását az első lakáshoz jutásban
• Első lakáshoz jutók ingatlanszerzésének lebonyolítása
• Kilakoltatottak érdekvédelme
• Válságkezelő programok közüzemi díjhátralékosok számára
• Villamosenergia támogatás az áramszolgáltatóval együttműködve
• Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek foglakoztatása
• Családsegítés, roma családgondozás az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján
• Gyermekjóléti szolgálat működtetése az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján